octombrie, 2022

27oct11:00 am3:00 pmMIKA SCHWARZ Artist Talk & Workshop: We go from here, a backward journey

Mai mult

Detalii eveniment

Facultatea de Arte Vizuale și Design
(intrarea din str. Codrescu nr. 6)

27 octombrie 2022
11 am – 3 pm

[for English version please scroll down]
———————————————
În ce măsură putem învăța despre normele sociale și utopiile sociale printr-o călătorie înapoi în propria noastră practică artistică și cum putem astfel să întâlnim forme deviante în procesul creării sensului?
Ne putem abține de la rezultatele dorite ale activității noastre, în favoarea unei renegocieri comune privind perspectivele trăirii în comunitate și împreună? Vom încerca să experimentăm modalități de a ne întâlni cu ceea ce nu e de așteptat (cu imprevizibilul), observând îndeaproape propriile noastre aspirații și posibile abateri de la ele, extinzând astfel calitatea noastră de agenți ai dialogicului. Procedând astfel, ne vom uita în special la practicile implicate în comunitate și la posibilitățile unor abordări colaborative. Vom discuta criteriile abordărilor care evită transferul liniar-metaforic al intențiilor în favoarea unei abordări elastice care ar permite referiri multi-relaționale la condițiile sociale și politice. Într-un pas următor vom aplica aceste criterii și aspecte propriilor noastre proiecte existente sau viitoare.

Sunteți invitați să aduceți exemple sau schițe de proiecte (fie ele fotografice, textuale și sculpturale etc.) din practica voastră curentă. Atelierul oferă și posibilitatea de a începe de la zero cu un nou proiect.

11:00 – 11:45
Prezentarea practicii artistei Mika Schwartz (incluzând punctele de pornire ale atelierului)
Pauză de 15 minute
12:00 – 12:30
Introducerea misiunii atelierului
Pauză de 15 minute
12:45 – 14:00
Lucru practic individual al studenților
14:00 – 15:00
Prezentări ale rezultatelor lucrului studenților și discuții

———————————————
Scurtă biografie a artistei:
În lucrările sale, Mika Schwarz combină fotografii, texte, obiecte și filme video pentru a crea instalații spațiale în care examinează obiecte cotidiene din perspectiva referințelor lor sociale. Ea a studiat la Academia de Arte Frumoase din Leipzig unde a primit diploma de masterat la clasa profesoarei Heidi Specker în 2019 și diploma de licență la clasa profesorului Peter Piller în 2016. De asemenea, a studiat și la Accademia di Belle Arti Napoli și la Academia de Arte Frumoase din Viena. Lucrările sale au fost expuse la Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) Leipzig, Institutul Goethe din Paris, Tel Aviv și Lyon, și la Art Future Biennale Riga, printer altele.

———————————————
Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „UnderAct 2022– Program de rezidenţe și mobilitate artistică” implementat de Asociația Compania FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală și Centrul Cultural German din Iași, în colaborare cu Vector Studio, CEAR – Centrul de Cercetare Estetică și Creație Artistică (programul Visiting Artists al Galeriei Aparte) din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și Goethe Institut.

Programul „UnderAct” are ca scop îmbunătăţirea parcursului profesional al artiştilor, încurajarea inter/transdisciplinarității în artele contemporane, a mobilității artistice și a dialogului cultural. Programul se adresează artiștilor români și străini cărora li se oferă oportunitatea de a cunoaște mediul cultural ieșean, de a interacționa cu artiști locali și de a realiza producții artistice, workshop-uri, întâlniri de tip masterclass.

[English version]
———————————————

Mika Schwarz
Artist Talk + Workshop: We go from here, a backward journey

Galeria Aparte
October 27, 2022
11 am – 3 pm

———————————————
To what extent can we learn about social norms and social utopias through a backward journey into our own artistic practice, and how can we thereby encounter deviant forms of sense-making?
Can we refrain from the desired outcomes of our work, in favor of a shared re-negotiation on prospects of community and togetherness? We will try to encounter ways of meeting the unexpected and the unforeseeable by closely observing our own aspirations and possible deviations from them, thus expanding our dialogical agency. In doing so, we will look especially at community engaged practices and possibilities of collaborative approaches. We will discuss criteria for approaches that eschew linear-metaphorical transference of intentions in favor of an elastic approach that allows for multi-relational references to social and political conditions. In a next step we’ll apply these criteria and aspects to our own existing or upcoming projects.

You are invited to bring photographic, textual, and sculptural excerpts or drafts of your current work. The workshop also offers the opportunity to start from scratch with a new project.

11:00 – 11:45
Work presentation (including starting points for the workshop)
15 minutes break
12:00 – 12:30
Introducing the workshop task
15 minutes break
12:45 – 14:00
Practical individual working of the students
14:00 – 15:00
Presentations of students work outcome and discussion

———————————————
Short bio:
In her work, Mika Schwarz combines photographs, text, objects, and videos to create spatial installations in which she examines everyday objects for their social references. She studied at the Leipzig Academy of Fine Arts, where she received her Meisterschüler degree from Heidi Specker in 2019 and her diploma from Peter Piller in 2016. She completed semesters abroad at the Accademia di Belle Arti Napoli and the Academy of Fine Arts Vienna. Her work has been shown at the Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) Leipzig, the Goethe Institute Paris, Tel Aviv and Lyon, and the Art Future Biennale Riga, among others.

———————————————
The event is developed within the framework of „UnderAct 2022 – Residency and artistic mobility program” implemented by the FaPt Company Association – Art and Theater Production Factory and the German Cultural Center in Iași, in collaboration with Vector Studio, CEAR – Center for Aesthetic Research and Artistic Creation (the Visiting Artists program of Galeria Aparte) from the „George Enescu” National University of Arts in Iași, with the support of the Iași City Hall and the Goethe Institut.

The „UnderAct” program aims to improve the professional career of artists, encourage inter/transdisciplinarity in contemporary arts, artistic mobility and cultural dialogue. The program is addressed to Romanian and foreign artists who are offered the opportunity to get to know the cultural environment of Iași, to interact with local artists and to create artistic productions, workshops, masterclass meetings.

Ora

(Joi) 11:00 am - 3:00 pm

Locatie

Galeria Aparte - UNAGE Iași

Lasă un răspuns

X